افق ما ، شهر روشن فرداست

شهر های مدرن
شهرسازی
تحریریه روشابوم

تحول در پارادایم های شهرسازی

شهرسازی مدرن «شهرسازی مدرن» به عنوان تجلی فضایی جامعۀ مدرن شکل گرفت. شهرسازی مدرن بر مبانی و اصول مدرنیسم یعنی خردگرایی علمی، تمامیت گرایی، اقتدار

ادامه مطلب »

  روشا بوم فردا
  RoshaBoom

  آدرس

  تهران
  مسیر اول “میدان المپیک ،بلوار المپیک خیابان ساحل کوچه 51 پلاک 39 طبقه سوم

  مسیر دوم ” بزرگراه حکیم شرق به غرب بعد از المپیک اولین خیابان -کوچه 51 پلاک 39 طبقه سوم

  تلفن

  021-44177864

  ایمیل

  Roshaboom@yahoo.com